Bölgesel Kalkınma Projeleri

BİR BİLGE BİN BİLGE PROJESİ


Başlangıç-Bitiş Tarihi: Temmuz 2013 – Nisan 2014
Konusu ve Kapsamı: Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen proje ile Kıdemli Uzman Hizmetleri Sistemi ile mesleğinin duayeni olmuş yaslıların veya belli formasyonda olmayan ancak deneyimleri sayesinde elde ettikleri bilgiyi toplumsal faydaya sunabilecek kişilerin bilgi ve deneyimlerinin isletmelerle paylaşılması, sosyal yasama katılımlarının arttırılması, beşeri ve entellektüel sermayenin ortaya çıkarılması, ilin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Hedef Gruplar ve Nihai Faydalanıcılar: Mesleğinin duayeni kabul edilen, aktif is yaşamını emekli olarak sonlandırmış, gönüllü olarak KUHS’ne dahil olmak isteyen kıdemli uzmanlar, OSTIM OSB’de değişik sektörlerde faaliyet gösteren isletmeler, İsletmelerde tespit edilecek, belirli alanda bilgi ve deneyimi olan çalışan kıdemli uzmanlar, usta öğreticiler, ustabaşları vb, KUHS'nden yararlanacak KOSGEB,TÜBITAK vb. meslek kuruluşları
Destekleyen Kurum: Ankara Kalkınma Ajansı
Proje Bütçesi: 219.890,00 TL
Sonuçları:
- 1000 işletmede birebir görüşmeler/anket yapılarak süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar ve bunların çözümüne ilişkin kimlerden yardım aldıkları tespit edilmiştir.
- Proje kapsamında gönüllü olarak yer almak isteyen 10 uzman / bilge ile alanlarının püf noktalarına ilişkin aktarımlarda bulundukları kısa video çekimleri yapılarak proje web sitesinde yayınlanmıştır.
- Bilge başvurularının ve firma taleplerinin online olarak alıp eşleştirilmesine imkan veren www.birbilgebinbilge.com web portalı ve yazılımı hazırlanmıştır.
- Proje merkez yapılanması oluşturulmuştur.
- Projenin tanıtımı ve duyurusunun yapılması doğrultusunda bilgilendirme ve basın toplantısı gerçekleştirilmiştir.
- Bilge/uzman ve firma yöneticilerinden oluşan 26 kişilik katılımcı gruba proje kapsamında 12 saat süre ile Eğitici Eğitimi verilmiştir.
- 3 firmada web portalı üzerinden gerçekleştirdikleri başvuru doğrultusunda sistem üzerinden uzman/bilge eşleştirmesi yapılarak yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik pilot uygulama gerçekleştirilmiştir.

“OSTİM EKOPARK” HAREKETLİLİK MERKEZİ VE TEMATİK TEKNOPARK FİZİBİLİTE RAPORU


Başlangıç - Bitiş Tarihi:
Ocak 2012-Nisan 2012
Konusu ve Kapsamı: OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi çalışmaları ve Ankara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında, bölgemize “Tematik Teknopark Entegreli EKOPARK” kurma hazırlıkları doğrultusunda Türkiye’nin ilk EKOPARK’ının fizibilite raporunun hazırlanması,
Hedef Grupları ve Nihai Faydalanıcıları: OSTİM OSB, Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Enerji Verimliliği Derneği, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ostim Vakfı, Ostim Yatırım A.Ş,Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, Enerji verimliliği ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar
Destekleyen Kurum: Ankara Kalkınma Ajansı
Bütçesi: 69.348,82 TL
Sonuçları:
- Kısa vadede EKOPARK fizibilite raporu hazırlanmıştır.
- Orta vadede, fizibilite raporunda elde edilen veriler doğrultusunda EKOPARK çalışması somutlaştırılarak Mimari Proje aşaması gerçekleştirilmiştir.
- Uzun vadede, kurulacak olan EKOPARK ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, örnek oluşturup, çalışmanın yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği sağlanmıştır.

OSTİM OSB’DE YER ALAN KÜMELERDE DERİNLEMESİNE ANALİZ ÇALIŞMASI


Başlangıç - Bitiş Tarihi:
Ocak 2011-Nisan 2011
Konusu ve Kapsamı: Doğrudan Faaliyet Destek Programı TR51/10/DFD “Yerel ve sektörel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma çalışmaları” kapsamında Ostim OSB’de Yer Alan Kümelere üye işletmelerde derinlemesine analiz yapılması
Hedef Grupları ve Nihai Faydalanıcıları: OSTİM Organize sanayi Bölgesi’nde yürütülen kümelenme çalışmaları kapsamında Savunma ve Havacılık Kümelenmesi, Medikal Sanayi Kümelenmesi, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Kümelenmesi ve İş ve İnşaat Makinaları Kümelenmesi üye işletmeleri
Destekleyen Kurum: Ankara Kalkınma Ajansı
Bütçesi: 59.797,50 TL
Sonuçları:
- OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi’ne üye 47,
- Medikal Sanayi Kümelenmesi’ne üye 37,
- Yenilenebilir Enerji ve Çevre Kümelenmesi’ne üye 18 ve
- İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi’’ne üye 35 olmak üzere
Toplam 137 firmada analiz çalışması gerçekleştirilmiştir.
- Analiz çalışmaları sonucunda ilgili kümeler ve OSTİM genelinde bir sonuç raporu hazırlanarak ilgili kurum/kuruluşlara sunulmuştur.
- Analiz çalışması yapılan küme üyesi firmalara özel analiz raporları hazırlanarak verilmiştir.

KOBİ’LER İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ BİRLİĞİ AĞI PROJESİ
Başlangıç-Bitiş Tarihi: Aralık 2008 – Aralık 2010
Konusu ve Kapsamı: AB Leonardo Da Vinci Programı Yenilik Transferi Kapsamında Ostim İş ve inşaat Makineleri Kümesi (İŞİM) KOBİler İçin Sürdürülebilir İşbirliği Ağı Projesi (KOBİ Ağ)
Hedef Grupları ve Nihai Faydalanıcıları: OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan İş ve İnşaat Makineleri Kümesi Üye İşletmeler
Destekleyen Kurum: Ulusal Ajans
Bütçesi: 234.000 €
Sonuçları:
Her KOBİ’nin üstün olduğu alanda uzmanlaşması, firmalar arası işbirliği ve iletişimi sağlamak ve bilgi ağları oluşturmak için yeni yolların geliştirilmesi doğrultusunda İspanya’dan yenilik transferi gerçekleştirilmesi doğrultusunda iş birliği yapılmıştır.

KOBİ’LERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜMELENDİRİLMESİ İÇİN STRATEJİK PLANLAMA PROJESİ
Başlangıç ve Bitiş Tarihi:
Aralık 2008 – Aralık 2010
Konusu ve Kapsamı: AB Leonardo Da Vinci Programı Yenilik Transferi Kapsamında Ostim İş ve inşaat Makineleri Kümesi (İŞİM) Kobilerin Sürdürülebilir Kümelendirilmesi için Stratejik Planlama Projesi (KOBİ Küme)
Hedef Grupları ve Nihai Faydalanıcıları: OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan İş ve İnşaat Makineleri Kümesi Üye İşletmeler
Destekleyen Kurum: Ulusal Ajans
Bütçesi: 200.000 €
Sonuçları:
KOBİ’leri, genelde strateji üretmek, özelde ise diğer firmalarla işbirliği sağlamak konusunda eğiterek KOBİ’lere rekabet gücü kazandırmak ve var olan rekabet güçlerini korumak konusunda İrlanda’dan yenilik transferi gerçekleştirilmesi konusunda işbirliği yapılmıştır.